Privacyverklaring

Zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en integriteit behoren tot de kernwaarden van TechForce Innovations B.V. en in de groep verbonden groepsmaatschappijen. Middels deze privacyverklaring willen wij u duidelijkheid geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

TechForce Innovations B.V.

Postbus 1157, 1200 BD  Hilversum
Email: info@techforce.nl
Tel: +31 (0)35-6229660
KvK: 34102722

 1. Verkrijging van persoonsgegevens

TechForce Innovations B.V. verkrijgt persoonsgegevens rechtstreeks van haar klanten, relaties en andere geïnteresseerden, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via websites, email, telefoon of middels een visitekaartje. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die gegenereerd zijn door onze website (zie ook onze cookie policy) of die vanuit andere bronnen afkomstig zijn, zoals zakelijke Social Media platforms, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en beschikbare persoonsgegevens op openbare zakelijke websites.

 1. Doeleinden van de verweking van persoonsgegevens

TechForce Innovations B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Werving en selectie (sollicitatie);
 • Facturering;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
 1. Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om opdrachten te kunnen verwerven (in aanloop tot het sluiten van een overeenkomst), het uitvoeren van haar dienstverlening in het kader van afgesloten overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens als we een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw contactgegevens gebruiken om u uit te nodigen voor evenementen of om een evaluatie te doen over onze dienstverlening.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming (bijvoorbeeld voor nieuwsbrieven), zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Als u toestemming hebt verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

 1. De persoonsgegevens die wij verwerken

TechForce Innovations B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Verstrekte contactgegevens van personen, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Correspondentie over personen die aan ons wordt toegezonden in het kader van onze dienstverlening
 • Gegevens over bezoeken aan onze website (waaronder IP-nummer en bekeken pagina’s), zie ook onze cookie policy.

TechForce Innovations B.V. verwerkt nooit meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening.

Onze website kan hyperlinks naar websites van andere partijen en Social Media buttons bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende Social Media platforms. Evenmin is TechForce Innovations B.V. verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en Social Media platforms.

 1. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring, dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

 1. Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Wij beschermen de persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek, met behulp van passende technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewalls, een beveiligde internetverbinding, versleuteling van gegevens en logische, fysieke en/of administratieve toegangscontroles tot data, servers en (mobiele) apparaten.

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van diensten van derden, die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die SaaS oplossingen (software as a service) bieden of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer dit in het kader van onze dienstverlening noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij het aanvragen van of rapporteren over een subsidie of financiering bij de overheid of het afsluiten van een overeenkomst met meerdere partijen) of omdat wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming. Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

 1. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is. In geval onze dienstverlening betrekking heeft op activiteiten met organisaties buiten de EER (bijvoorbeeld een subsidievertrekker buiten EER), kunnen uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt.

 1. Vragen over uw persoonsgegevens

U heeft het recht om bij ons een verzoek te doen tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij u vragen ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. TechForce Innovations B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

TechForce Innovations B.V.

Postbus 1157, 1200 BD  Hilversum
Email: info@techforce.nl 
Tel: 035-6229660
KvK: 34102722

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door TechForce Innovations B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing binnen een termijn van vier weken na ontvangst van uw verzoek. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Aanpassingen van de privacyverklaring

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. TechForce Innovations B.V. kan deze privacyverklaring daarom aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij nodigen u daarom uit om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

Hilversum, 2 november 2018