Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TECHFORCE INNOVATIONS B.V.

 

Artikel 1. Definities

In deze Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

 1. Financiële ondersteuning(en): Door derden verstrekte of nog te verstrekken bijdragen, voorschotten, subsidies, afdrachtverminderingen, kredieten, betalingen voor opdrachten, enz.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met TFI een Overeenkomst sluit.
 3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en TFI waarbij Opdrachtgever TFI de opdracht geeft werkzaamheden te verrichten.
 4. TFI: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TechForce Innovations B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Koninginneweg 32 BG, 1217 LA Hilversum.
 5. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van TFI;
 6. Werkzaamheden: De werkzaamheden en diensten die TFI in het kader van de Overeenkomst zal uitvoeren, zoals onder meer maar niet beperkt tot de bemiddeling bij de verkrijging van Financiële ondersteuning, een en ander in de ruimste zin des woords.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle offertes van TFI. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever, of enige andere voorwaarden, is uitgesloten.
 2. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk (ondertekend) zijn overeengekomen tussen TFI en Opdrachtgever en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst. Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover zij door TFI en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende onderliggende Overeenkomst.
 3. Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Opdrachtgevers gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de volledige, correcte en tijdige nakoming van hun verplichtingen uit de Overeenkomst.
 4. Wanneer door TFI gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van TFI op directe en strikte naleving van de Voorwaarden voor de toekomst of voor het overige onverlet. Ook indien TFI een of meer aan haar toekomende rechten uit deze Voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen.
 5. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins zijn rechtsgeldigheid verliest, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Voorwaarden. Partijen zullen voorts over bepalingen die hun rechtsgeldigheid op een van de hiervoor vermelde gronden hebben verloren overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen waarbij Partijen zoveel mogelijk zullen aanhaken bij de strekking van de te vervangen regeling en de strekking van deze Voorwaarden behouden blijft.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming Overeenkomst

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht TFI niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 2. Indien Opdrachtgever een opdrachtbevestiging of een door TFI uitgebrachte offerte accepteert door deze te ondertekenen, dan wel schriftelijk kenbaar maakt hier akkoord mee te gaan, komt de Overeenkomst tot stand en verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Voorwaarden van TFI en dat hij met de inhoud en toepasselijkheid van deze Voorwaarden akkoord gaat.
 3. Zolang de Overeenkomst niet tot stand is gekomen behoudt TFI zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. TFI heeft de inspanningsverplichting alle werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Omdat de duur van de Overeenkomst kan worden beïnvloed door allerlei factoren zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden van TFI dienen te zijn afgerond en opgeleverd nimmer fatale termijnen.
 3. De verkrijging (of toezegging daarvan door derden) van alle gedurende de Overeenkomst door Opdrachtgever ontvangen of nog te ontvangen Financiële ondersteuningen wordt toegerekend aan (de werkzaamheden van) TFI. Na beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever ontvangen of nog te ontvangen Financiële ondersteuningen in het kader van een bepaald project waar de Overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) betrekking op heeft gehad worden eveneens toegerekend aan (de werkzaamheden van) TFI. Op deze Financiële ondersteuningen is artikel 6 van toepassing.
 4. TFI is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. TFI is nimmer aansprakelijk voor de werkzaamheden en overige handelingen van deze derden. Niet eerder dan na schriftelijke instemming komen de kosten van derden voor rekening van Opdrachtgever.
 5. TFI zal Opdrachtgever (op een door TFI naar eigen inzicht te bepalen moment) informeren over de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 5. Medewerking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden TFI tijdig te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht van belang kunnen zijn.
 2. In geval van een project in het kader van een bepaalde Financiële ondersteuning is Opdrachtgever zelfstandig verantwoordelijk voor het voeren van een gedegen projectadministratie conform de richtlijnen van de betreffende Financiële ondersteuning (althans de regeling/ tenderdocumenten daarvan).
 3. Voor zover TFI naar haar oordeel voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door Opdrachtgever te leveren gegevens, documenten of andere informatie (‘gegevens’), zal Opdrachtgever deze gegevens op eerste verzoek en in de door TFI gewenste vorm direct leveren. TFI heeft uitdrukkelijk niet de verplichting deze gegevens op juistheid en geschiktheid te controleren. Opdrachtgever garandeert TFI dat de gegevens juist zijn, geen inbreuk maken op enige rechten (zoals o.a. intellectuele eigendomsrechten), dat Opdrachtgever bevoegd is die gegevens aan TFI ter beschikking te stellen.
 4. Opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige en volledige verstrekking van gegevens aan TFI. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig en/of niet volledig aan TFI zijn verstrekt, heeft TFI het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. TFI is niet aansprakelijk voor gebreken in opgeleverde werkzaamheden als gevolg van gebrekkige gegevens van Opdrachtgever.

 

Artikel 6. Honorarium en betaling

 1. De uitvoering van de Overeenkomst kan geschieden op basis van een vaste prijs, honorering van gewerkte uren (te allen tijde tegen de dan geldende tarieven van TFI), nacalculatie of betaling van een bedrag gelijk aan een percentage van door derden aan Opdrachtgever toe te zeggen Financiële ondersteuningen. Een geoffreerde of overeengekomen richtprijs geldt als een vrijblijvende schatting van de kosten.
 2. Tenzij anders overeengekomen gelden de volgende betalingscondities:
  1. in geval van honorering van gewerkte uren of nacalculatie: facturering en betaling na oplevering van de werkzaamheden, of indien in fasen geleverd wordt, na oplevering van elke fase.
  2. in geval van een percentage van verkregen, toe te zeggen of toegezegde Financiële ondersteuningen: facturering geschiedt evenredig – namelijk in delen – over de periode waarop de Financiële ondersteuning betrekking heeft.
 3. Opdrachtgever zal elke factuur in één keer (niet in gedeelten) en binnen dertig dagen na factuurdatum voldoen door overschrijving op een nader door TFI aan te geven bankrekening. Verrekening en schuldvergelijking zijn uitgesloten.
 4. Alle gehanteerde prijzen zijn in Euro’s, exclusief omzetbelasting (en eventuele andere belastingen en heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd). Exceptionele onkosten (zoals o.a. buitenlandse reis-en verblijfkosten, vertaalkosten, juridische kosten) van TFI worden niet geacht in de prijs te zijn inbegrepen en worden separaat door TFI in rekening gebracht. TFI behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen of te herzien. TFI zal deze prijswijzigingen of herzieningen minstens dertig dagen van tevoren kenbaar maken.
 5. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet is hij direct in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is. In dat geval is hij direct de wettelijke handelsrente (vermeerderd met twee procent) over het openstaande bedrag en de werkelijk gemaakte volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. TFI is dat geval gerechtigd verdere uitvoering van de Overeenkomst per direct op te schorten en een eventuele leveringstermijn te verlengen danwel de opleveringsdatum uit te stellen.

 

Artikel 7. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt – tenzij anders overeengekomen – aangegaan voor de volbrenging van de werkzaamheden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst die is aangegaan voor de volbrenging van de werkzaamheden te allen tijde tussentijds per aangetekende briefpost en gemotiveerd opzeggen, doch enkel onder betaling van het volledige resterende honorarium van de gehele Overeenkomst aan TFI (overeenkomstig art. 6 van deze Voorwaarden). Opdrachtgever kan de Overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd tussentijds, per aangetekende briefpost tegen de eerste dag van de volgende maand en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, gemotiveerd, opzeggen. TFI kan elke Overeenkomst te allen tijde tussentijds per aangetekende briefpost opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.
 2. Onverminderd de bevoegdheden die TFI op grond van de wet toekomen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, is TFI gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, en onverminderd het recht om (indien van toepassing) terugbetaling van de reeds betaalde bedragen en/of schadevergoeding te vorderen, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
  1. Opdrachtgever, ook na ingebrekestelling (indien vereist), haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt;
  2. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of onder curatele dreigt te worden gesteld;
  3. Opdrachtgever faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt dan wel een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van voornoemde gebeurtenissen of toestanden, waaronder ook wordt verstaan: de dreiging van de intreding van die omstandigheden; of
  4. een wijziging van omstandigheden zich voordoet die instandhouding van de Overeenkomst niet meer rechtvaardigt.
 3. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden of op welke grond dan ook, zijn alle vorderingen van TFI op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, waarvoor Opdrachtgever bij gebreke daarvan aansprakelijk is, en blijven alle bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden die naar hun aard voortduren onverminderd van kracht.
 4. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

Artikel 8. Wervingsverbod personeel

 1. Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging van de Overeenkomst medewerkers die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen anders dan na voorafgaand overleg met de andere partij.
 2. De partij die ondanks dit wervingsverbod toch (een) medewerker(s) van de partij in dienst neemt is gehouden aan die andere partij tenminste de wervingkosten te voldoen die de andere partij zal moeten maken om (een) vervangende medewerker(s) aan te trekken.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien TFI tekortschiet in de nakoming van één of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst zal Opdrachtgever haar schriftelijk per aangetekende briefpost in gebreke stellen, waarbij aan TFI te allen tijde een redelijke termijn van ten minste veertien werkdagen zal worden gegund om alsnog aan haar verplichtinidgen te voldoen, een en ander onverminderd het bepaalde in art. 4.1 van deze Voorwaarden.
 2. Indien TFI na afloop van de hersteltermijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is haar aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor vergoeding van door Opdrachtgever geleden schade te allen tijde beperkt tot schade welke het onmiddellijk gevolg is van deze tekortkoming en tot de hoogte van het bedrag van de meest recente factuur van TFI, zonder verdere bijkomende schadevergoeding en in geval van ontbinding, voor zover dat mogelijk is, heeft TFI met het betalen van deze schadevergoeding tevens aan haar ongedaanmakingsverplichting voldaan (e.e.a. onverminderd het bepaalde in art. 7.3 van deze Voorwaarden). Tevens is de aansprakelijkheid van TFI voor gederfde omzet/winst (waaronder o.a. ook het mislopen van verkopen) of geleden verliezen, dan wel enige andere vorm van schade, waaronder o.a. begrepen indirecte schade, te allen tijde uitgesloten. Onder ‘indirecte schade’ wordt begrepen elke vorm van schade die niet het onmiddellijke gevolg is van de toerekenbare tekortkoming doch voortvloeit uit de oorspronkelijke schade, zoals onder meer schading van de goede naam. Er kan jegens TFI nimmer aanspraak worden gemaakt op aanvullende schadevergoeding. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien Opdrachtgever niet onder art. 6:235 BW valt.
 3. TFI is niet aansprakelijk voor tekortkomingen welke haar niet kunnen worden toegerekend, zoals o.a. als gevolg van natuurrampen, brand, storingen in communicatienetwerken, verkeersproblemen, stakingen. In dat geval is TFI gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst gedurende een maand op te schorten, onverminderd de verplichtingen van Opdrachtgever. Duurt de overmachtsituatie na deze een maand voort, dan zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.
 4. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk jegens TFI voor elk handelen in strijd met de Overeenkomst en elke onrechtmatige daad verband houdende met de Overeenkomst.

 

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie (zoals o.a. eventuele technische informatie, informatie over leveranciers, afnemers, gebruikers, bezoekers en andere relaties, software, programmatuur, guidelines, betalingsgegevens, informatie over bedrijfsprocessen) over elkaar die zij in het kader van de Overeenkomst hebben verkregen, strikt geheim houden en niet gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij TFI op grond van de wet door autoriteiten tot openbaarmaking wordt verplicht.
 2. TFI is gerechtigd om de naam van Opdrachtgever, alsmede diens merknamen en logo’s te vermelden in haar portfolio’s en bedrijfsdocumentatie voor promotionele doeleinden, indien Opdrachtgever hier schriftelijke toestemming voor verleent.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Partijen zullen in hun onderlinge verhouding alle werkzaamheden en producten van TFI, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van TFI een en ander in de ruimste zin des woords, beschouwen als door rechten van intellectuele eigendom (zoals o.a. auteursrechten en databankrechten) beschermd.
 2. De Overeenkomst heeft op geen enkele wijze een overdracht van intellectuele eigendomsrechten of licentie tot gebruik van rechten van intellectuele eigendom, op de werkzaamheden van TFI tot gevolg. Opdrachtgever heeft enkel het recht de werkzaamheden van TFI te gebruiken voor het doel van de Overeenkomst.

 

Artikel 12. Overige bepalingen

 1. De Overeenkomst treedt in de plaats van alle eerder gemaakte mondelinge en/of schriftelijke afspraken ter zake.
 2. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en TFI zullen – in eerste instantie – uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht anders voorschrijft en onverminderd de bevoegdheid van TFI om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

TechForce Innovations B.V.

Hilversum, 3 januari 2013

KvK no. 34102722